Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Dr. Stéphanie Linders

Kielsevest 14, 2018 Antwerpen
KBO BE0792.904.625
info@drstephanielinders.be

Door het boeken van een afspraak verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

MIDDELEN- OF INSPANNINGSVERBINTENIS
Alle behandelingen van Dr. Stéphanie Linders zijn zorgvuldige geselecteerd en uitgevoerd om een optimaal resultaat te bekomen. Bij elke behandeling of medicament kunnen er onvoorziene reacties optreden. Er wordt daarom geen garantie geboden op het resultaat gezien deze afhangt van de biologische en variabele interactie tussen u en de behandeling.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

MEDISCH DOSSIER
Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Door uw medisch dossier kunnen de medewerkers van Dr. Stéphanie Linders steeds de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard.

Alleen de medewerkers van Dr. Stéphanie Linders die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medisch dossier.

Uw gegevens worden gebruikt om u de beste zorg te verlenen en met de optie om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren (Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens.

Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen. U dient dan ook steeds alle informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn voor de medewerkers (zoals, maar niet beperkt tot: medicatie, allergieën, zwangerschap, medische voorgeschiedenis zoals ingrepen en ziektes, maar ook gebruik van alcohol, etc.).

Dr. Stéphanie Linders zal uw medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen.

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dr. Stéphanie Linders, de schriftelijke mededeling bekomen van uw medisch dossier. Op dezelfde wijze kunt u Dr. Stéphanie Linders ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

BETALINGEN
De prijs van alle behandelingen bij Dr. Stephanie Linders worden mondeling toegelicht tijdens de consultatie zijn onmiddellijk te betalen en eisbaar.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor invordering van laattijdige betalingen komen ten uwen laste. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, indien u niet binnen 8 dagen na de behandeling heeft betaald.

Afspraken moeten minstens 1 werkdag vooraf worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden aangerekend aan een forfaitair tarief van € 50,00 per behandeling. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze cookies kunnen er worden gebruikt:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.